Category: Venture Capitalist
การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ต้อง Venture Capitalist

การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ต้อง Venture Capitalist

0

ศตวรรษที่ 21 คือยุคแห่งการลงทุน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างให้ความสำคัญทางด้านการเงิน การลงทุน ตลาดจนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจ ...

Search